Актуално

 

Untitled Document

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПОЛИТИКА ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОБСТВЕНОСТ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ИНОВАЦИИ"

ПРЕЗЕНТАЦИИ
Влатка Петрович, д-р
директор на Център за трансфер
на технологии,
Университет в Загреб, Хърватия
Основни стълбове на институционалните иновационни екосистеми в университетите и изследователските институции

Евгени Евгениев, доц. д-р
зам.-ректор по европейски
проекти и продължаващо
обучение,ВУЗФ
Ролята на университетите в иновационната екосистема

Евгений Сесицкий
дирекция „Развити държави
и държави в преход”, СОИС
Глобален иновационен индекс и запознаване с предоставяните услуги от СОИС, свързани с интелектуалната собственост на университетитe

Евгений Сесицкий
дирекция „Развити държави
и държави в преход”, СОИС
Защо е необходима политика по интелектуална собственост за университетите и изследователските институции?

Евгений Сесицкий
дирекция „Развити държави
и държави в преход”, СОИС

Влатка Петрович, д-р
директор на Център за трансфер
на технологии,
Университет в Загреб, Хърватия

Запознаване със структурата на институционална политика по интелектуална собственост, Метод „Десетте въпроса“

Костадин Костадинов,
проф. д-р

зам.-министър на образованието
и науката
Институционална политика на университетите в Република България в областта на интелектуалната собственост – състояние и бъдеще

Мими Василева, ас.
Пловдивски университет
"Паисий Хилендарски"
Национални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост

Неделко Милосавлевич, д-р
директор на Център
за технологичен трансфер
Университет в Белград, Сърбия
Национална политика по интелектуална собственост: стратегии, правила и разпоредби като рамка за институционална политика в областта на интелектуалната собственост в университетите и изследователските институции

Неделко Милосавлевич, д-р
директор на Център
за технологичен трансфер
Университет в Белград, Сърбия
Право на интелектуална собственост върху резултатите от научни изследвания

Неделко Милосавлевич, д-р
директор на Център
за технологичен трансфер
Университет в Белград, Сърбия

Влатка Петрович, д-р
директор на Център за трансфер
на технологии,
Университет в Загреб, Хърватия

Регионални примери за добри практики за развитие на институционална политика по интелектуална собственост

Част 1

Част 2


Румен Николов, проф. д-р
ръководител на катедра
„Компютърни науки“, УНИБИТ
Университетът - среда за иновации

 

2019 УНСС