Актуално


 

Untitled Document

Чрез своите дейности Университетският център по интелектуална собственост се стреми да създава благоприятна среда и подходяща инфраструктура, които да стимулират творчеството и научните изследвания както в Университета за национално и световно стопанство, така и в други университети в страната, да гарантират и ускоряват процеса на тяхната разработка и реализация. За постигането на тези цели Университетският център по интелектуална собственост работи в сътрудничество с редица организации:

 

Уеб портал „Обучението по интелектуална собственост в страните в преход”Проект „Национална стратегия за развитие на творческите индустрии”

 

2020 УНСС