Актуално

 

ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ БОРИСОВ – ЗА ТРЕТИ ПЪТ “ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР”/“ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” НА ЧУЖДЕСТРАНЕН УНИВЕРСИТЕТчетвъртък, 07 ноември 2013
Print

От 29.10.2013 г. до 01.11.2013 г. в Руската държавна академия по интелектуална собственост (РДАИС), гр. Москва, бяха организирани поредица от мероприятия, свързани с тържественото честване на 45-годишнината от създаването на Академията.

Тържественото заседание във връзка с годишнината бе проведено на 30.10.2013 г. в актовата зала на РДАИС. Официални гости на заседанието бяха:

  • проф. д.т.н. Борис Симонов – Председател на Федералната служба на Русия по интелектуална собственост;
  • д-р Леонид Воронецкий – Вицепрезидент на Евразийската патентна организация и на Евразийското патентно ведомство;
  • проф. д.ик.н. Борис Леонтиев – Генерален директор на Федералния институт на Русия по сертификация и оценка на интелектуалната собственост и бизнеса;
  • проф. д.ю.н. Валентин Ершов – Ректор на Руската академията по правосъдие;
  • проф. д.ик.н. Елена Богданова – Директор на Санкт-Петербургския Институт по международен бизнес и право, ръководител на катедра “Интелектуална собственост и управление на иновациите”;
  • много други представители на академичните и професионалните среди в областта на интелектуалната собственост.

От страна на Руската държавна академия по интелектуална собственост в тържественото заседание участваха:

  • проф. д.ю.н. Иван Близнец – Ректор на Руската държавна академия по интелектуална собственост;
  • членовете на Академичния съвет и заместник-ректорите на Академията;
  • настоящи и бивши преподаватели, възпитаници на РДАИС.

Във връзка с удостояването на проф. д-р Борислав Борисов със званието “почетен професор (“доктор хонорис кауза”) на РДАИС”, специален гост на тържеството бе Н.Пр. Бойко Коцев - посланик на РБългария в Русия, придружен от група представители на дипломатическата ни мисия в Москва и на Българския промишлен център в гр. Москва.

Ректорът проф. Близнец открива тържественото заседание по повод 45-годишнината на Руската държавна академия по интелектуална собственост Част от деловия президиум - от ляво на дясно: г-н Бойко Коцев - Посланик на Р България в Русия; проф. д.т.н. Борис Симонов - Председател на Федералната служба на Русия по интелектуална собственост; проф. д-р Борислав Борисов; д-р Леонид Воронецкий – Вицепрезидент на Евразийската патентна организация и на Евразийското патентно ведомство

 

Част от присъстващите на тържеството
в Актовата зала на РДАИС
Звучи държавният химн на Русия

След тържественото слово на проф. Близнец, посветено на годишнината, започна церемонията по удостояването на проф. д-р Борислав Борисов със званието “почетен професор на РДАИС” (“доктор хонорис кауза”).

Ректорът проф. Близнец представи професионалното и научно развитие на проф. Борислав Борисов и прочете решението на Научния съвет на РДАИС, с което “за заслуги в образованието и подготовката на научно-педагогически кадри в областта на интелектуалната собственост и за развитие на сътрудничеството между руските и български висши училища” му се присвоява званието “почетен професор на РДАИС”.

Ректорът проф. д.ю.н. Иван Близнец представя творческата и професионална
биография на проф. д-р Борислав Борисов

Проф. Близнец връчи на проф. Борисов диплома на Академията за “почетен професор”, както и свързаните с това атрибути, като подчерта, че проф. Борисов се удостоява с най-високото почетно звание на РДАИС непосредствено след като през м. октомври т.г. с титлата “почетен професор” на Академията е удостоен и д-р Франсис Гъри – Генерален директор на Световната организация за интелектуална собственост.

“Особено ни е приятно, че преди 35 години професор Борисов е завършил нашата Академия с пълен отличен, а днес получава нашето най-високо отличие за своите безспорни и всеобщо признати заслуги в развитието на обучението, изследванията и бизнеса в областта на интелектуалната собственост.” - подчерта в своето слово ректорът проф. Близнец.

Ректорът проф. д.ю.н. Иван Близнец връчва на проф. д-р Борислав Борисов дипломата за "почетен професор на РДАИС"

 

Колегиална и приятелска помощ на Ректора към почетния професор

  

Проф. Борислав Борисов е вече с всички атрибути на "почетен професор"

Академичното слово на проф. Борислав Борисов беше посветено на дългия път от неговото преминаване на дългосрочен редовен курс на обучение по интелектуална собственост в РДАИС /тогава Централен институт за повишаване на квалификацията на ръководни кадри в областта на патентно-лицензионната дейност/ до днешното му удостояване със званието “почетен професор на РДАИС”.

“Получените знания по време на обучението ми през 1978/79 г. допринесоха много в моята работа по създаването на катедра и специалност по интелектуална собственост, както и на Център, а по-късно и на Институт по интелектуална собственост и лидерство в УНСС. Но началото на този дълъг път на развитие на структурите за обучение и изследвания по интелектуална собственост в университетите, всъщност започна оттук, от тази аудитория, в която тогава се учех, а днес е актова зала, и в нея вие ме удостоявате със званието «почетен професор» на Академията. Кръгът се затвори и аз съм професионално удовлетворен!” - завърши своето академично слово проф. Борислав Борисов, последвано от бурните и продължителни ръкопляскания на станалите прави присъстващи в залата.

Проф. д-р Борислав Борисов произнася своето академично слово

Първи поздравления към новия “почетен професор на РДАИС” отправи българският посланик в Руската федерация Н.Пр. Бойко Коцев. В своето слово посланик Коцев подчерта: Випускниците на Академията се ползват със заслужен авторитет в света. Един от тях е и уважаваният от нас професор Борислав Борисов, випусник на Академията, авторитетен български учен, основоположник на цяло научно направление в българската наука, една от «знаковите фигури» по думите на Георги Първанов - президент на България (2002 – 2012), в основаването и развитието на научното направление по интелектуална собственост в нашата страна.”

“България се гордее с факта, че професор Борисов, един от двамата чужденци, завършили някога Академията, се ползва със заслужено световно признание! Позволете ми да поздравя Академията с този славен юбилей, както и да поздравя професор Борисов с високата и заслужена награда!” - завърши своето поздравление посланик Бойко Коцев.

Посланик Бойко Коцев поздравява проф. д-р Борислав Борисов
за присъденото почетно звание

Поздравления към проф. Борислав Борисов отправиха председателят на Федералната служба на Русия по интелектуална собственост проф. Борис Симонов и други от официалните гости на тържеството.

За спомен: с проф. д.т.н. Борис Симонов - Председател
на Федералната служба на Русия по интелектуална собственост

След приключване на церемонията по удостояването му с почетното звание, проф. Борислав Борисов връчи на ректора на РДАИС проф. Иван Близнец “почетния знак на УНСС”, с който Ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д.ик.н. Стати Статев удостоява Руската държавна академия по интелектуална собственост във връзка с 45 години от нейното създаване, както и от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев награди с почетен плакет ректора на РДАИС проф. Иван Близнец.

От името на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. Борислав Борисов
връчва почетния знак на УНСС, с който се удостоява РДАИС и почетен плакет,
с който се удостоява проф. д.ю.н. Иван Близнец - Ректор на РДАИС

Честито на проф. д-р Борислав Борисов, който за трети път стана носител на званието “почетен професор”/“доктор хонорис кауза” на чуждестранно висше училище!

Пред входа на РДАИС. На прощаване:
Ректор проф. д.ю.н. Иван Близнец и проф. д-р Борислав Борисов,
почетен професор на РДАИС

 

2020 УНСС